ISO 45001 – Occupational Health and Safety Assessment Series Specification

ISO 45001 – Occupational Health and Safety Assessment Series Specification (OHSAS 18001)

The burden of occupational injuries and diseases is significant, both for employers and the wider economy,resulting in losses fr om early retirements, staff absence and rising insurance premiums. To combat the problem, ISO has developed a new standard, ISO 45001, Occupational health and safety management systems – Requirements, that will help organizations reduce the burden by providing a framework to improve employee safety, reduce workplace risks and create better, safer working conditions.

ปัจจุบันภาระจากการบาดเจ็บและโรคในงานมีความสำคัญทั้งกับนายจ้างและเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดขาดพนักงานในการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นเพื่อการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ องค์กร ISO ได้พัฒนามาตรฐานใหม่คือ ISO 45001 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อลดภาระสำหรับองค์กรโดยกำหนดกรอบในการทำงาน เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงาน ลดความเสี่ยงในพื้นที่การทำงาน ตลอดจน ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีขึ้น