Certification Process

Certification Process

ขั้นตอนการขอใบรับรอง

 1. กรอกใบสมัคร
 2. ทบทวนข้อมูลการขอใบรับรอง
 3. ขั้นตอนการเสนอราคา
 4. หนังสือสัญญา/ข้อตกลงระหว่าง Quality Austria กับ องค์กร
 5. ตรวจประเมินความพร้อมขั้นตอนที่ 1 (Stage 1 Audit)
 6. ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (Stage 2 Audit)
 7. รายงานผลการตรวจ และพิจารณาให้การรับรอง
 8. แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
 9. ได้รับใบรับรอง
 10. ภายหลังจากได้ใบรับรองจะมีการทวนสอบระบบ (Surveillance Audit) ทุก 6 หรือ 12 เดือน
 11. ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ จะมีการตรวจเพื่อต่อการอายุของใบรับรอง (Recertification Audit)